FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ondřej Machek

Ondřej Machek je docent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, vedoucí Centra vědy a výzkumu FPH a šéfredaktor časopisu Central European Business Review. Studoval podnikovou ekonomiku a management na Fakultě podnikohospodářské VŠE, výpočetní techniku na Fakultě elektrotechnické ČVUT a matematiku na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity. Mezi jeho odborné zájmy patří síťová odvětví a ekonomická regulace, family business, a matematická ekonomie.

ORCID: 0000-0003-3955-7853
ResearcherID: L-4203-2018

Výuka

Na VŠE učím předměty

Aktuální konzultační hodiny naleznete na InSIS.

Bakalářské a diplomové práce

Preferované zaměření

 • Family business (rodinné podnikání), copreneurship (manželské firmy)

  • Rozdíly ve výkonnosti, ve financování, internacionalizaci, vztahu k riziku, strategickém řízení…
  • Více informací
 • Ekonomika síťových odvětví, regulace v energetice

  • Nejlépe zahraniční firmy (Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko…)
  • Více informací
 • Metaanalýza existujících teorií v oblasti strategie

 • Regresní analýza: vztahy mezi veličinami v oblasti podnikové strategie, finanční výkonnosti… Volba konkrétního tématu je k diskuzi.

 • Strategická analýza

Vítám zejména výzkumně orientovaná témata. Téma "Finanční analýza společnosti XY" již není možné akceptovat.

Závěrečná práce by měla přinést nové poznatky, nikoliv duplikovat to, co už někdo jiný zkoumal. Před výběrem tématu si, prosím, zjistěte, zda už dané téma (např. ekonomickou analýzu identické firmy) někdo neřešil. V případě, že ano, je nutné zvolit si jiné téma.

Tipy pro zpracování závěrečných prací

Je nutné počítat s tím, že na závěrečné práci bude potřeba pracovat průběžně, ne několik týdnů před odevzdáním. V případě "odkládání na poslední chvíli" nemohu poskytnout zpětnou vazbu a také se tento postup negativně projeví na kvalitě a tedy i na hodnocení práce.

Již před začátkem psaní práce je vhodné mít připravenou zamýšlenou strukturu, podle které bude autor/ka postupovat. Práci usnadní od začátku připravené formátování a konzistentní způsob citací. Fakulta podnikohospodářská oficiálně doporučuje pouze citační normu APA.

Nedoporučuji používat poznámky pod čarou (nejlépe vůbec nepoužívat, rozhodně ne k citování).

Je nutné používat i zahraniční literaturu a citovat původního autora díla, nikoliv toho, kdo už ho jednou citoval (příklad: popisujete-li Altmanův model, je nutné citovat Altmanův článek, ne učebnici finanční analýzy). Vzorce je vhodné číslovat a používat Editor rovnic 3.0 v MS Word.

Výzkum

Vědecké projekty

 • Projekt GAČR s dobou řešení 2017-2019 – Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví
 • Projekt GAČR s dobou řešení 2017-2019 – Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup
 • Projekt IGA VŠE "Rodinné firmy v ČR – výkonnost, správa, nástupnictví" (2015-2017)
 • Projekt IGA VŠE "Sektorová analýza rodinných firem v České republice" (2014-2015)
 • Mezifakultní projekt IGA VŠE "Měření ekonomické efektivnosti oborů agropotravinářského komplexu s využitím indexů produktivity"
 • Projekt IGA VŠE "Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost"
 • Projekt TAČR "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin"
 • Projekt IGA2 VŠE "Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému"(2012-2013)
 • Projekt IGA2 VŠE "Role zákazníků v českých firmách" (2012-2013)
 • Projekt IGA VŠE "Regulace energetických firem v regionu střední Evropy a možnosti jejího zlepšení" (2011-2012)
 • Komerční výzkumný projekt pro RWE GasNet – Využití benchmarkingu produktivity pro měření výkonnosti regionálních distributorů plynu (2012-2013)

Rozvojové projekty

 •  Účastník rozvojového projektu MŠMT „Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů, 2016 (CRP13+)“

Publikace

Články v recenzovaných časopisech:

Knižní monografie:

 • Machek, O. (2017). Rodinné firmy. Praha: C. H. Beck, 2017.

Knižní monografie – příspěvky:

 • Kubíček, A., & Machek, O. (2017). Father-Daughter Succession in Family Businesses: Current State of Knowledge and Future Research Challenges. In: Ratten, V. et al., Gender and Family Entrepreneurship. New York: Routledge, pp. 207-226.
 • Machek, O., & Hnilica, J. (2014). Specifika síťových odvětví a dopad regulace do výkonnosti firem. In: Kislingerová, E. et al.: Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky. Praha: C. H. Beck, 119-138

Skripta:

 • Scholleová, H., & Machek, O. (2014). Kvantitativní nástroje pro Arts management. Praha: Oeconomica, 2014.
 • Machek, O., Machek, M.. (2013). Essentials of Business Economics: Exercises. Praha: Oeconomica, 2013.

Články ve sbornících z konference:

Abstrakty ve sbornících z konference:

 • Špička, J., & Machek, O. (2014). The Regional Efficiency of Specialist Milk Producers in the EU. In: International Scientific-Practical Conference Economics and Management Science & Studies – Innovative Solutions. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2014.
 • Machek, O. (2012). Data Issues in Total Factor Productivity Benchmarking: A Central European Perspective. Oradea 25-26.05.2012. In: Abstracts Proceedings “European Integration – New Challenges EINCO 2012”, 8th edition. Oradea : University of Oradea Publishing House, 2012.
 • Machek, O. (2011). Regulatory Benchmarking in Central Europe: Actual Practice and Possibilities of Development for the Energy Sector. Oradea 27-28.05.2011. In: Abstracts Proceedings “European Integration – New Challenges”, 7th edition. Oradea : University of Oradea Publishing House, 2011.

Příspěvky ve sbornících vědeckých prací:

Recenze:

 • Machek, O. (2013). Úpadek firem a etika managementu optikou sedmi smrtelných hříchů. Recenze publikace E. Kislingerové "Sedm smrtelných hříchů podniků. Úpadek a etika managementu", Praha, C.H.Beck, 2013. In: Politická ekonomie, 62(3), 432-424.
 • Machek, O. (2011). Recenze publikace Alfreda E. Kahna „The Economics Of Regulation: Principles And Institutions“. Ekonomika a management, 2011, 5(1).

Články v časopise – nerecenzované:

Články v denním tisku

Kvalifikační práce:

 • Machek, O. (2018). Rodinné podnikání v České republice. Habilitační práce, VŠE v Praze.
 • Machek, O. (2013). Využití benchmarkingu souhrnné produktivity faktorů v cenové regulaci síťových odvětví. Disertační práce, VŠE v Praze.
 • Machek, O. (2011). Analyse de la pertinence du site de l'Université d''économie de Prague. Mémoire du stage, Université Jean-Moulin Lyon III.
 • Machek, O. (2010). Internacionální marketing firmy L'Oréal. Diplomová práce, VŠE v Praze.
 • Machek, O. (2009). Simulátor vnořovacích algoritmů. Diplomová práce, ČVUT v Praze.
 • Machek, O. (2007). Využití MATLABu při výpočtu spolehlivostních parametrů. Bakalářská práce, ČVUT v Praze.

Curriculum vitae

Přehled zaměstnání
2018 – dodnes Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra strategie, docent
2014 – dodnes Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, vedoucí Centra vědy a výzkumu
2013 – 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra strategie (dříve katedra podnikové ekonomiky), odborný asistent
2014 – dodnes Central European Business Review, šéfredaktor
2012 – 2014

Central European Business Review, výkonný redaktor

2008 – dodnes

Vysoká škola ekonomická v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb, vývojář IT systémů
2005 – 2007 Skupina aplikované optiky, Katedra fyziky Fakulty stavební ČVUT, vědecko-technické výpočty a programování v MATLABu a C/C++
   
Vzdělání
2018 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská (doc.)
2013 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská (Ph.D.)
2011 Université Jean-Moulin Lyon III (MBA)
2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská (Ing.)
2009 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická (Ing.)
2007 Université de Metz, UFR Mathématiques, informatique, mécanique – půlroční stáž
2007 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická (Bc.)
2004 Gymnázium Botičská
   
Jazyky
Francouzština a angličtina plynně, němčina mírně pokročilý, ruština začátečník
   
Certifikáty apod.
2007 PSC1 (Prévention et securité civique), Thionville
2004 BAFA (Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur), Dijon

Další aktivity

 • Člen Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské (2015-2018, 2018-2021)
 • Člen Centra pro rodinné firmy (FPH VŠE)
 • Redaktor populárně-vědeckých článků (Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze)
 • Člen Jednoty českých matematiků a fyziků – sekce Česká matematická společnost
 • Člen České statistické společnosti
 • Matematické modelování v MATLABu (Skupina aplikované optiky, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
 • Oponentské posudky/vypracování recenzí pro: Technologickou agenturu ČR (TA ČR) – program ALFA, EPSILON, ZÉTA, International Journal of Production Economics, The Annals of the University of Oradea – Economic Sciences, Ekonomika a management, European Academy of Management (EURAM), Ekonomický časopis, Prague Economic Papers, Acta Oeconomica Pragensia.

Kontakt

Ondřej Machek
ondrej.machek@vse.cz

Místnost: RB325

Telefon:

+420 224 098 625

Katedra strategie
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 3
Praha 3