English

Publikační činnost

Kompletní seznam najdete na speciální stránce školy.

Oceněné publikace

2012

První místo - kategorie ostatní
KISLINGEROVÁ, Eva. Lack of Insolvency - Related Information as a Factor Limiting the Reform of the Insolvency System.
Zlín 20. 9. 2012 - 22. 9. 2012. In: PAVELKOVÁ, Drahomíra, STROUHAL, Jiří, PASEKOVÁ, Marie (ed.) Advances in Finance & Accounting [CD-ROM]. Athény: WSEAS Press, 2012, s. 180-185. ISBN 978-1-61804-124-1.

2011

První místo – odborná kniha
KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Nová ekonomika. Nové příležitosti?
1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2011. 322 s. ISBN 978-80-7400-403-2. (Další autoři: SOUKUP, Jindřich, BOUKAL, Petr, SIEBER, Patrik, HEŘMAN, Jan, NOVÝ, Ivan, KRAUSE, Josef, SCHOLLEOVÁ, Hana, FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří, SYNEK, Miloslav, DVOŘÁČEK, Jiří, SMRČKA, Luboš, TRUNEČEK, Jan, VLČEK, Radim, PERNICA, Petr, SURYNEK, Alois, ŠPIČKA, Jindřich)

První místo – kategorie recenzované časopisy podle RIV
BESSER, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva, KRABEC, Tomáš. Problémy s možností odhadu ceny obvyklé podniku z hlediska teorie ohodnocování podniku.
Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 15, s. 533–543. ISSN 1210-6410.

Druhé místo - kategorie recenzované časopisy podle RIV
KISLINGEROVÁ, Eva. Krize jako podnět zahájení ozdravných procesů v průmyslových podnicích. Journal of Competitiveness [online], 2011, č. 1, s. 49–54. ISSN 1804-171X. URL: http://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=44&cp=.

2010

Kislingerová, Eva: Podnik v časech krize.
Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3136-0.

2008

Kislingerová, Eva a kol.: Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací.
1. vydání : Nakladatelství C. H. Beck 2008. ISBN 978-80-7179-882-8.
Ocenění 2008

2007

Kislingerová, Eva a kol.: Manažerské finance.
2. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Nakladatelství C. H. Beck 2007. xl + 745 stran. ISBN: 978-80-7179-903-0.

2001

Kislingerová, Eva: Oceňování podniku.
2. přepracované a rozšířené vydání. Praha, C. H. Beck 2001. 380 stran. ISBN 81-7179-529-1.
Ocenění 2001, Ocenění 1999